Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Starostwo Powiatowe w Kutnie - Zarząd Powiatu Kutnowskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych

Informacje

Podziękowania za bohaterskie czyny

Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski razem z Komendantem Powiatowym Policji w Kutnie insp. Dariuszem Walichnowskim i przedstawicielami gmin podziękował osobom, które dokonały obywatelskich ujęć w ostatnim czasie na terenie powiatu kutnowskiego.

Otwarcie pracowni biologicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Nr 1 w Kutnie

W czwartek 8 września odbyło się uroczyste otwarcie pracowni biologicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Nr 1 w Kutnie. W wydarzeniu uczestniczył Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski.

Ważna inwestycja w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym

Modernizacja warta ponad 7 milionów złotych odmieni funkcjonowanie szpitala.

Starostowie podpisali deklarację powołania RPU

Rzecznik Praw Ucznia miałby się pojawić w każdej szkole powiatowej.

Zarząd Powiatu Kutnowskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych

Kandydaci będą mieli za zadanie opiniować oferty złożone w konkursach.

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Kutnowskiego

 

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (
Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057,
z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli
do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku  w następujących zakresach:

 

 1. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Rodzaje wspieranych zadań:

 

 1. Wspieranie inicjatyw polegających na ochronie i opiece nad dobrami kulturowymi i zabytkami w powiecie kutnowskim.
 2. Promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości lokalnego oraz ogólnopolskiego dziedzictwa kulturowego.
 3. Organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych, artystycznych o zasięgu ponadgminnym w postaci prelekcji, dyskusji, konkursów, wystaw nawiązujących swoją tematyką do historii, tradycji powiatu kutnowskiego.
 4. Ochrona i promocja dóbr kultury i sztuki oraz działania na rzecz promocji produktów regionalnych i popularyzację twórczości ludowej.

 

 1. NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA, WYCHOWANIE

 

Rodzaje wspieranych zadań:

 

 1. Promocja osiągnięć dzieci i młodzieży poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw i olimpiad.
 2. Wspieranie publikacji dotyczących powiatu kutnowskiego.
 3. Wspieranie działań zmierzających do zwiększenia świadomości ekologicznej
  i promocji produktów ekologicznych oraz upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska.
 4. Wspieranie zadań z zakresu edukacji społecznej poprzez podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

 

 • KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

Rodzaje wspieranych zadań:

 

 1. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjno-turystycznych lub obozów sportowych
  dla mieszkańców powiatu kutnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
  i młodzieży.
 2. Wspieranie prowadzenia cyklicznych zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych.

 

 1. ZDROWIE

 

Rodzaje wspieranych zadań:

 1. Prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego.

 

Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej w terminie do dnia 21 lutego 2022 roku pocztą elektroniczną na adres: organizacje@powiatkutno.eu lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno, a także osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki16.

 

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) uczestniczące w danym konkursie.

W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli
do komisji konkursowej (art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490).

Wzór karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej dostępny jest
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie www.powiatkutno.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej (wejście przez stronę: www.powiatkutno.eu zakładka: organizacje pozarządowe, katalog: wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe), a także na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Kościuszki 16
oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Staszica 27.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-03 13:10przez:
Opublikowano:2022-02-03 13:16przez: Paweł Albiniak
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:469

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo