Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Podziękowania za bohaterskie czyny

Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski razem z Komendantem Powiatowym Policji w Kutnie insp. Dariuszem Walichnowskim i przedstawicielami gmin podziękował osobom, które dokonały obywatelskich ujęć w ostatnim czasie na terenie powiatu kutnowskiego.

Otwarcie pracowni biologicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Nr 1 w Kutnie

W czwartek 8 września odbyło się uroczyste otwarcie pracowni biologicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Nr 1 w Kutnie. W wydarzeniu uczestniczył Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski.

Ważna inwestycja w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym

Modernizacja warta ponad 7 milionów złotych odmieni funkcjonowanie szpitala.

Starostowie podpisali deklarację powołania RPU

Rzecznik Praw Ucznia miałby się pojawić w każdej szkole powiatowej.

Małe Granty 2021

Starostwo Powiatowe w Kutnie uprzejmie informuje, że organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) mogą składać wnioski na realizacje zadań publicznych w trybie pozakonkursowym.

Wysokość środków na tzw. „małe granty” na dzień 10 maja 2021 roku wynosi łącznie 24 796,40 zł w tym na zadania z zakresu:

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 4 816,40 zł;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 658,00 zł.

-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 9 322,00 zł.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, istnieje możliwość realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert po spełnieniu następujących warunków:

  • organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie składa ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2057);
  • projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000,00 złotych;
  • zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć 20 000,00 złotych w danym roku kalendarzowym;
  • zadanie powinno odpowiadać priorytetowym zadaniom określonym w Programie współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi ustalonymi na dany rok kalendarzowy;
  • rekomendacja jednostki samorządu terytorialnego polega na uznaniu celowości realizacji zgłoszonego zadania;
  • oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji);
  • do oferty należy dołączyć kopię wyciągu KRS lub innego rejestru oraz dokument/dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu oferenta potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Ofertę wraz z załącznikiem należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Kutnie osobiście lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

Oferta spełniająca wymogi formalne, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego umieszczona zostaje na okres 7 dni w miejscach wymienionych w art. 19a ust. 3 ustawy wraz z ogłoszeniem o możliwości zgłaszania uwag do oferty.

W przypadku otrzymania przez organizację dotacji w trybie tzw. „małych grantów” organizacja składa sprawozdanie z wykonania zadania publicznego sporządzone na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2057), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Wykaz organizacji pozarządowych, które złożyły oferty, otrzymały dotacje wraz z informacjami o zgłoszonych i realizowanych zadaniach oraz wysokości środków finansowych przekazanych poszczególnym organizacjom dostępny będzie na stronie www.bip.powiatkutno.eu w zakładce organizacje pozarządowe folder małe dotacje.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-10 14:17przez:
Opublikowano:2021-05-10 14:22przez: Paweł Albiniak
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:685

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo