Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Starostwo Powiatowe w Kutnie - JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE ZWYKŁE?

Informacje

Podziękowania za bohaterskie czyny

Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski razem z Komendantem Powiatowym Policji w Kutnie insp. Dariuszem Walichnowskim i przedstawicielami gmin podziękował osobom, które dokonały obywatelskich ujęć w ostatnim czasie na terenie powiatu kutnowskiego.

Otwarcie pracowni biologicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Nr 1 w Kutnie

W czwartek 8 września odbyło się uroczyste otwarcie pracowni biologicznej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica Nr 1 w Kutnie. W wydarzeniu uczestniczył Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski.

Ważna inwestycja w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym

Modernizacja warta ponad 7 milionów złotych odmieni funkcjonowanie szpitala.

Starostowie podpisali deklarację powołania RPU

Rzecznik Praw Ucznia miałby się pojawić w każdej szkole powiatowej.

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE ZWYKŁE?

Wszystko co musisz wiedzieć o założeniu stowarzyszenia zwykłego.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

 

Stowarzyszenie zwykłe - podstawowe informacje

Działanie stowarzyszenia reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2016 r. zmniejsza liczbę wymaganych członków założycieli z 7 do 3. Stowarzyszenie takie rejestruje się w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostę. Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej: jest tzw. „ułomną osobą prawną”.

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 20 maja 2016 r.

20 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Wprowadziła ona ważne zmiany dotyczące stowarzyszeń zwykłych. Ułomna osobowość prawna (której wcześniej były pozbawione) daje im nowe uprawnienia, w tym możliwość korzystania z wielu źródeł finansowania ich działań.

Ponadto mogą one we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania (to pozwoli im np. wynająć siedzibę, ale też podpisać umowę o realizację zadania publicznego). Od momentu nowelizacji mają również możliwość pozywać lub być pozywane (czyli odzyskują zdolność sądową).

Nadal mogą zbierać składki, ale nie tylko. Swoje pomysły sfinansują również z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Od tej pory mogą ubiegać się również o dotacje. Mogą też uzyskać status organizacji pożytku publicznego i zbierać1 procent. Jeśli zechcą, mogą powoływać zarządy i organy kontroli wewnętrzne.

UWAGA !!!

Opisane powyżej zasady są zgodne z nowymi regulacjami. Jeśli stowarzyszenie zostało założone przed tą datą nowelizacji ( 20 maja 2016) może dostosować się do nowych przepisów i korzystać z szerszych możliwości działania( zarejestrować się w nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych). Ma na to czas do 20 maja 2018 r. (dwa lata).
WAŻNE - do czasu dostosowania się do nowych przepisów stowarzyszenie zwykłe działa
na "starych" zasadach.

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Założyciele, czyli co najmniej 3 osoby, zbierają się na spotkaniu (zebraniu) i decydują:

 • o założeniu stowarzyszenia zwykłego
 • o przyjęciu regulaminu
 • o wyborze przedstawiciela

Fakultatywnie ( jeżeli zawarte zostało to w regulaminie) na spotkaniu założycielskim można podjąć uchwały :

 • o powołaniu komisji rewizyjnej
 • o powołaniu zarządu

Regulamin

Najważniejszym dokumentem wewnętrznym stowarzyszenia zwykłego jest regulamin. Pełni on rolę podobną, jak statut dla stowarzyszenia rejestrowego. Minimalny zakres informacji jakie powinien zawierać regulamin, określony został w art. 40 ust.2 ustawy Prawo
o stowarzyszeniach. Zgodnie z jego treścią, regulamin powinien zawierać co najmniej informacje:

1) o nazwie,

2) o celach i środkach działania,

3) o terenie działania i siedzibie,

4) o sposobie nabycia i utraty członkostwa,

5) o zasadach wyboru przedstawiciela lub zarządu,

6) o zasadach zmiany regulaminu,

7) o zasadach rozwiązywania stowarzyszenia zwykłego,

8) o potencjalne źródła finansowania ( nie wynika to wprost z przepisu, jednakże zalecanym jest zawarcie takich informacji w regulaminie),

9) o powołaniu komisji rewizyjnej ( tryb powołania, zasady działania) (fakultatywnie).

Jakie dokumenty należy złożyć do starostwa, by zarejestrować stowarzyszenie zwykłe?

 1. Wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zawierający:

- datę jego sporządzenia,

- nazwa urzędu (Starostwo Powiatowe w Kutnie),

- adres siedziby stowarzyszenia,

- podpis przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu.

 1. Regulamin działalności.
 2. Protokół, dokument z zebrania założycielskiego, zawierający:

- informację o założeniu stowarzyszenia,

- informację o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia,

- informację o wyborze przedstawiciela albo wyborze zarządu stowarzyszenia zwykłego.

UWAGA!!!! W praktyce najlepiej, by decyzje te miały postać uchwały. Wszystkie dokumenty( uchwały i protokół) powinny być podpisane przez przewodniczącego
i protokolanta. W przypadku braku takich osób, warto aby pod dokumentami swój podpis złożyli wszyscy uczestnicy zebrania.

 1. Listę założycieli zawierającą:

- imiona i nazwiska,

- daty i miejsca urodzenia,

- adresy,

- własnoręczne podpisy,

- pesele.

UWAGA!!!

Dobrze, by na początku listy było oświadczenie o spełnianiu warunków ustawowych przez poszczególnych członków (osoba fizyczna, niepozbawiona praw publicznych)

 1. Dane przedstawiciela albo członków zarządu;

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- pesel.

6. Adres siedziby ( najlepiej zawarty w uchwale o założeniu stowarzyszenia zwykłego bądź protokole)

Jak przebiega procedura rejestracji stowarzyszenia zwykłego?

Rejestracja stowarzyszenia zwykłego polega na wpisaniu go do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej w danym starostwie/urzędzie miasta. Zasady wpisu do ewidencji określone zostały w ustawie Prawo o stowarzyszeniach i w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Starosta po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów bada, czy są one poprawne pod względem formalnym, czy regulamin jest zgodny z przepisami prawa oraz czy założyciele spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

Jeśli starosta nie ma uwag i zastrzeżeń wobec celu powstania stowarzyszenia ani wobec złożonych dokumentów, wpisuje stowarzyszenie zwykłe do ewidencji. Ma na to 7 dni od terminu wpłynięcia dokumentów (art. 40a ust. 2). W razie wątpliwości, braków
w dokumentach starosta może wezwać stowarzyszenie (przedstawiciela lub zarząd składający wniosek) o uzupełnienie braków. Stowarzyszenie zwykłe ma 14 dni na zastosowanie się
do wezwania. Jeśli tego nie zrobi w określonym terminie, wniosek nie będzie rozpatrywany (jest bezskuteczny - art. 40a ust. 3).

Stowarzyszenie (przedstawiciel lub zarząd) dostaje "bezzwłocznie" informację od starosty
o wpisie bądź jego braku. Jeśli starosta nie zarejestruje stowarzyszenia w ciągu 7 dni
(od wpłynięcia wniosku albo jego uzupełnienia), przedstawiciel lub zarząd ma prawo
do zaskarżenia tej decyzji do sądu administracyjnego (skarga na bezczynność - art. 40a
ust. 5 i 6).

Starosta może wnieść do sądu wniosek o zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego. Sąd może zakazać, jeśli jego zdaniem nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa. (art. 41)

REGON, NIP, KONTO BANKOWE

REGON

Po uzyskaniu wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, organizacja powinna dopełnić wszelkich procedur zmierzających do nadania indywidualnego numeru REGON i NIP.

W celu uzyskaniu nr REGON, należy zgłosić się do Urzędu Statystycznego właściwego
dla siedziby stowarzyszenia. Niezbędnym będzie wypełnienie formularza RG-OP. Jest on dostępny pod adresem http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/ .

UWAGA!!!

Wypełniony formularz RG-OP można złożyć w urzędzie statystycznym, co skutkuje automatycznym nadaniem nr REGON w tym samym dniu. Wniosek z wypełnionym formularzem można dostarczyć również za pośrednictwem poczty. W tym przypadku REGON nadawany jest w terminie 7 dni od doręczenia wypełnionego formularza do GUS.

NIP

Po otrzymaniu numeru REGON, musimy wystąpić do właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Skarbowego o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Uzyskanie NIP jest obowiązkiem każdego stowarzyszenia zwykłego, wynikającym z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Niezbędnym jest wypełnienie formularza- NIP 2. Dostępny jest on pod adresem http://poradnik.ngo.pl/formularz-NIP2.

Konto Bankowe

Posiadanie konta bankowego nie jest obowiązkiem stowarzyszenia. W praktyce jednak jego posiadanie może okazać się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizacji.

Nadzór

Nadzór nad stowarzyszeniami rejestrowanymi i zwykłymi pełni właściwy ze względu
na siedzibę stowarzyszenia starosta powiatu. Nadzoruje on działalność organizacji w zakresie zgodności z przepisami prawa i statutu. W ramach swych kompetencji może on zażądać
od przedstawicieli stowarzyszenia:

- przedstawienia we właściwym czasie odpisów uchwał,

- niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia.

W razie niezastosowania się stowarzyszenia do wyżej wymienionych żądań, starosta może złożyć do sądu wniosek o wymierzenie grzywny w wysokości do 5000 zł.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-13 09:39przez:
Opublikowano:2020-11-13 00:00przez: Tomasz Dębowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:4759

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo