Starostwo Powiatowe w Kutnie

SZCZEGÓLNE RODZAJE STOWARZYSZEŃ

Inne rodzaje stowarzyszeń.

Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego:

  • stowarzyszenie gminy z inną gminą, powiatem lub województwem jako jednostką samorządu terytorialnego, tworzone w celu ochrony wspólnych interesów. Stowarzyszenie to działa na podstawie statutu, a do jego założenia wymaganych jest
    co najmniej trzech założycieli.

art. 84 ustawy o samorządzie gminnym:

„1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami. 2. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut.

3. Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach, z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.”

  • Stowarzyszenia powiatu z innymi powiatami oraz z gminami i województwami do jego założenia również wymaganych jest co najmniej trzech założycieli.

art. 75 ustawy o samorządzie powiatowym:

„1. Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i województwami.

2. Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (...), z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli

Stowarzyszenia w ramach kultury fizycznej:

  • Kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej, działające w formie stowarzyszeń uzyskują osobowość prawną z chwilą rejestracji i wpisania
    do ewidencji prowadzonej przez starostę.

art. 7a ustawy o kulturze fizycznej:

„1. Przepisy art. 7 ust. 2 i 4 stosuje się również do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Kluby sportowe wymienione w ust. 1 uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4. (...)”

art. 7 ustawy o kulturze fizycznej:

„(...) 4. Uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów. (...)”

  • Szczególnym rodzaje klubów sportowych są uczniowskie kluby sportowe (UKS)

art. 7 ustawy o kulturze fizycznej:

„1. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. (...)”

  • Kluby sportowe mogą się zrzeszać, tworząc związki sportowe. Założycielami związku muszą być przynajmniej trzy kluby sportowe. W formie związku mogą także zrzeszać się zawodnicy niezrzeszeni w klubach sportowych.

art. 8 ustawy o kulturze fizycznej:

„1. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, oraz zawodnicy niezrzeszeni w klubach sportowych, w liczbie co najmniej 15, mogą zakładać związki klubów sportowych lub zawodników, zwane dalej „związkami sportowymi”.

2. Związek sportowy może działać w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. (...)”

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-13 09:54przez:
Opublikowano:2020-11-13 00:00przez: Tomasz Dębowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kutnie
Odwiedziny:3326

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.